Evidentiranje izvedenog stanja ceste

U Republici Hrvatskoj danas još uvijek postoji značajan broj javnih i nerazvrstanih cesta koje nisu ispravno evidentirane u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama. Kako bi se takva cesta mogla upisati u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj upotrebi i vlasništvo Republike Hrvatske odnosno jedinice lokalne samouprave, potrebno je ovisno o stanju ceste u naravi i stanju katastarskog operata, izraditi geodetski snimak izvedenog stanja ili geodetski elaborat izvedenog stanja.

Evidentiranje izvedenog stanja ceste provodi se na temelju odgovarajuće odluke o razvrstavanju ceste, a koja je obavezni dio dokumentacije uz geodetski snimak ili elaborat, kao i očitovanje upravitelja javne ceste, odnosno nositelja prava na predmetnoj nerazvrstanoj cesti.

EVIDENTIRANJE STVARNOG STANJA CESTE