Evidentiranje objekta

GEODETSKI ELABORAT EVIDENTIRANJA, BRISANJA ILI PROMJENE PODATAKA O ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINAMA

U mnogim slučajevima, legalno izgrađene građevine nisu evidentirane na katastarskim planovima, a sam postupak legalizacije nezakonito izgrađene zgrade ne znači i njezino evidentiranje u katastarskom operatu.
U tu svrhu potrebno je izraditi Geodetski elaborat evidentiranja, brisanja i promjene podataka o zgradama i drugim građevinama, koji u osnovi znači ucrtavanje i položajno evidentiranje objekta na odgovarajućoj katastarskoj čestici na katastarskom planu te bilježenje opisnih i numeričkih podataka o zgradi u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

 

EVIDENTIRANJE OBJEKTA_skica_zoom2