Projektna dokumentacija

Za ishođenje građevinske dozvole potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, za što geodetski izvoditelj obavlja geodetsko snimanje terena te utvrđuje potrebu izrade geodetskog elaborata.

Prilikom ishođenja građevinske dozvole, investitori su obavezni ispuniti temeljne zahtjeve definirane Zakonom o gradnji i drugim propisima koji uvjetuju način gradnje. Na temelju izmjerom prikupljenih podataka, izrađuje se projektna dokumentacija (geodetska situacija građevne čestice i stvarnog stanja terena, popis koordinata lomnih točaka građevne čestice ili obuhvata zahvata), a po potrebi i geodetski elaborat. Navedene stavke čine sastavne dijelove glavnog projekta za građevinsku dozvolu.

projektna_situacija
projektna_stanje terena