Parcelacija zemljišta

PARCELACIJSKI ELABORAT DIOBE I SPAJANJA ČESTICA

Parcelacija zemljišta predstavlja diobu i/ili spajanje jedne ili više katastarskih čestica. Republika Hrvatska na većini svog teritorija još uvijek raspolaže zastarjelim katastarskim operatima koji više ne odgovaraju stvarnom stanju, što može biti jedan od razloga za parcelaciju zemljišta. Kompleksnost ovakvog postupka ovisi i o području u kojem se nalazi predmetna katastarska čestica - radi li se o građevinskom ili poljoprivrednom području.
Postupak se provodi kada je nužno ispraviti ili usuglasiti oblik i veličinu katastarske čestice u naravi i u katastarskom operatu ili zemljišnoj knjizi, ili formirati novu katastarsku česticu prema nekom od propisanih dokumenata (izvod iz prostornog plana, Rješenje o utvrđivanju građevinske čestice, Uvjerenje o statusu-namjeni zemljišta, sudska presuda).

 

PARCELACIJA_skica