Geodetski elaborat diobe i spajanja čestica

Republika Hrvatska na većini svog teritorija još uvijek raspolaže zastarjelim katastarskim operatima koji više ne odgovaraju stvarnom stanju, što može biti jedan od razloga za parcelaciju zemljišta. Parcelacija zemljišta predstavlja diobu i/ili spajanje jedne ili više katastarskih čestica.

Kompleksnost ovakvog postupka ovisi i o području u kojem se nalazi predmetna katastarska čestica - radi li se o građevinskom ili poljoprivrednom području. Postupak se provodi kada je nužno ispraviti ili usuglasiti oblik i veličinu katastarske čestice u naravi i u katastarskom operatu ili zemljišnoj knjizi, ili formirati novu česticu.

Prema Pravilniku o geodetskim elaboratima bira se odgovarajuća svrha izrade elaborata, ovisno o vrsti dokumentacije (izvod iz prostornog plana, Rješenje o utvrđivanju građevinske čestice, Uvjerenje o statusu-namjeni zemljišta, sudska presuda).

PARCELACIJA